Daily Schedule

Grade Lunch Recess
Grade 6-8

Kindergarten

Grade 1

Grade 2

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Grade 9-12

10:46-11:16

11:20-11:45

11:20-11:45

11:50-12:15

12:20-12:45

11:50-12:15

12:20-12:45

12:45-1:15

10:45-11:15

11:50-12:15

11:20-11:45

12:50-1:15

11:20-11:45

11:50-12:15

Time School of Logic School of Rhetoric
8:00-8:50 Period 1 Period 1
8:55-9:45 Period 2 Period 2
9:50-10:41 Period 3 Period 3
10:46-11:16 Lunch Advisory
11:21-12:01 Period 4 Period 4
12:06-12:45 Period 5 Period 5
12:45-1:15 Advisory Lunch
1:20-2:12 Period 6 Period 6
2:21-3:09 Period 7 Period 7
Start Time End Time School of Logic School of Rhetoric
8:00 8:35 Period 1 Period 1
8:40 9:15 Period 2 Period 2
9:20 9:55 Period 3 Period 3
10:00 10:35 Period 4 Period 4
10:40 11:15 LUNCH Period 5
11:20 11:55 Period 6 Period 6
12:00 12:35 Period 7 Period 7
12:40 1:09 Period 5 LUNCH
Time Jan. 15 Jan. 16 Jan. 17
8:00-9:45 Period 1 Period 2 Period 3
9:50-10:25 Advisory Advisory Advisory
10:30-10:55 Logic: Lunch

Rhetoric: Advisory

Logic: Lunch

Rhetoric: Advisory

Logic: Lunch

Rhetoric: Advisory

11:00-12:45 Period 4 Advisory / Test Make Up Period 5
12:50-1:15 Logic: Advisory

Rhetoric: Lunch

 Logic: Advisory

Rhetoric: Lunch

 Logic: Advisory

Rhetoric: Lunch

1:20-3:09 Period 6 Period 7 Advisory